Tag Archives: ვაი

”მარგალიტები” თუ ცრემლები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდა ქართულ ენას და ლიტერატურაში!

1.ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი. დაწერეთ მოკლე რეზიუმე.  ”გერონტი ქიქოძე, ტრაგიკული გრძნობა ნ. ბართშვილის ლირიკაში, გაზ. ”საქართველო”, 1916, №№260-261.

რამდენიმე პასუხი: ა. ” შოპენჰაუერი აღფრთოვანებული იყო ბარათშვილის შემოქმედებით, განსაკუთრებით მოსწონდა ”მერანი”.” ბ. ”ბევრი აქვთ საერთო ბარათაშვილსა და შოპენჰაუზსს.” გ. ”ბარათშვილი მოღვაწეობდა მე-9 საუკუნეში.”

2. მოკლედ ჩამოაყალიბეთ ერთ-ერთი პრინციპი, რომელიც საფუძვლად უდევს სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენას.

ა. სასწავლო-ეროვნული გეგმა; ბ. სახელმწიფო კონსტიტუცია; გ. დიფთონგებისაგან ენის გათავისუფლება;  დ. უნდა ემყარებოდეს ენის ეკოლოგიის დაცვის პრინციპს!

3.რას უწოდებენ სიტყვათა წყვილს: აღქმა – აღთქმა? განმარტეთ ორივე სიტყვა.

ასეთ წყვილს ეწოდება: ტავტოლოგია; ტაფტალოგია; კალკი; პარანომია; აღქმა – არეკლვა; აღთქმა – ძველი აღთქმის გამოკვლევა; აღქმა -მცნების ცოდნა; აღთქმა- თვალით დანახული; აღქმა -გაიგო; აღთქმა – წარმოთქვა; აღთქმა -წყევლა; ” სიტყვათა წყვილს უწოდებთ ”აღქმა”, რათა აღთქმას არ უწოდებთ წყვილს!!!!!!!!” ”გამოკლევა ”აღქმა” არის სწორი მაგრამ თანხმოვნის შეცვლა ცვლის აზრს პარალომია ეწოდება აღთქმა”

4.მოსწავლემ დაწერა: არასამთავრობო ორგანიზაციამ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა მოახდინა. აუხსენით მას, რა სტილისტური ხარვეზი აქვს ამ წინადადებას.

ა. სიტყვათა არაადეკვატური დარღვეულია: საზ. აზრის შესწავლა ხდება და არა მოხდა; ბ. უნდა დააკონკრეტოს რომელმა ორგანიზაციამ მოახდინა შესწავლა; გ. სტილისტური ხარვეზია მოახდინა უნდა იყოს დაიწყო; დ. აღნიშნული წინადადების ხარვეზია მოახდინა. შესწავლა აღნიშნავს, რომ უკვე მოხდა; ე. ფარული ტავტოლოგია.

5.მოსწავლემ დაწერა:” იმათმა, უფროსებით ფრთშესხმულებმა, კონკურსისათვის მზადება დაიწყეს”. მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა.

”იმათმა ისედაც მრავლობითშია და რათ უნდა მრავლობითის ნიშანი მა?”

6.  მოსწავლემ დაწერა: ”დავით აღმაშენებელმა სამშვილდე თურქებისაგან გაანთავისუფლა”. მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა.

ა.უნდა იყოს: ”დავით აღმამშენებელი; ბ. დ. აღმაშენებელი; გ.მიუთითოს კონკრეტულად რა ადგილი; დ.როცა სახელი აღნიშნავს მასალას, მაშინ უნდა ნ ;  ე.ორთოგრაფიული შეცდომის გასწორებას, კერძოდ თ თნხმოვანის წინ ნ-ს ხმარება.”

7.. მოსწავლემ დაფაზე დაწერა შემდეგი ზმნები:” დაუწერია, ჩაუცვია, გაუწყვეტია”. გაასწორეთ შეცდომა  და  განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა.

ა.” დაუწერავს, ჩაუცვამს, გადაუწყვეტავს.”  ბ. ” ვ სუბიექტური პირის ნიშანი დაერთვის: დავუწერია, ჩავუცვია, გავუწყვეტია.”

8. მოსწავლემ დაწერა: ”ხელოვნების მუზეუმში არაერთი ექსპონატია, რომლის რესტავრაციას დიდი თანხა სჭირდება.” მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა.

ა.”მოსწავლეს დაახლოებით უნდა ეთქვა თანხის რაოდენობა”; ” დიდი რათ უნდა თანხა ხომ ისედაც ბევრს აღნიშნავს?”  გ. ექსპონანტი.

9.თქვენი მიზანია, განვლილი მასალიდან გაახსენოთ მოსწავლეებს ის საკითხები, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია ქვემდებარული დამოკიდებული წინადადების არსის უკეთ გასააზრებლად...

” ქვემდებარული დამოკიდებული წინადადებაა – გაზაფხულის ნათელი, მზიანი დილა გათენდა.  ქვემდებარე ”დილა” დამოკიდებულია დროზე ”გაზაფხულის”.

10.წაიკითხეთ რეზო ინანიშვილის მინიატურა ”მარადიული პეიზაჟი”. გაანალიზეთ ტექსტი.

” მომხიბლელია ინანიშვილის პეიზაჟი, რა ჯობია იქ ყოფნას!”

11.წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი მიზანია დაეხმაროთ მოსწავლეებს ამოიცნონ და გაიაზრონ შესასწავლი ტექსტების მხატვრული თავისებურებები. შეარჩიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ ტექსტთაგან ერთ-ერთი…

ა. (მოკლი ვარიანტი) ” დავდგამ სპექტაკლს…… დარბაზიდან შეძახილები ვარქსენისადმი : მოღალატე, მოღალატე!… აფერუმ შენ ქალობას შუშანიკ!”

                            სტილი ყველგან დაცულია. აფერუმ თქვენ!!!

Advertisements

6 Comments

Filed under შთაბეჭდილება